18 luty 2019 21:15
Zapytanie ofertowe nr 01/OSP/02/2019/SKNP z dnia 18.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 01/OSP/02/2019/SKNP z dnia 18.02.2019 roku
dotyczące świadczenia usług pośrednictwa pracy w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020.
 

I. Zamawiający:
Stowarzyszenie Kobieta na PLUS, 12-220 Ruciane-Nida, ul. Kolejowa 5 lok.3
Strona internetowa: www.kobietanaplus.pl
Adres e-mail: otwierajmysienaprace@gmail.com, tel. 726802862
 

II. Podstawy i tryb udzielenia zamówienia
1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Otwierajmy się na pracę"- numer wniosku RPWM.11.01.01-28-0088/17, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.01.00 "Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie", RPWM.11.01.01 Aktywizacja społeczna i zawodowa osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - projekty konkursowe

2. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

III. Opis przedmiotu zamówienia.
1. Wspólny Słownik Zamówień (kod CPV):
Kod CPV: 80000000-4 – usługi edukacyjne i szkoleniowe
2. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pośrednictwa pracy dla 19 uczestników i uczestniczek projektu pt.: „Otwierajmy się na pracę" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020, zamieszkałych na terenie powiatu piskiego (poza gminami z MOF Olsztyn), zagrożonych ryzykiem ubóstwa i/lub
wykluczenia społecznego.  Pośrednictwo pracy obejmuje średnio 8 godzin na osobę, w okresie: od 04 marca 2019 do 31 lipca 2019 roku - 19 osób - 152 godziny pośrednictwa pracy.
Grupa docelowa projektu:
19 osób w wieku 18-64 lata (16 K i 3 M) zagrożonych wykluczeniem, zamieszkałych w powiecie piskim ( Gmina Biała Piska, Gmina Orzysz, Gmina Pisz, Gmina Ruciane-Nida (poza gminami z MOF Olsztyn).

Zakres usługi obejmuje:
Pośrednictwo pracy, w szczególności obejmuje:
- konsultacje indywidualne, wzmacniające motywację do działania oraz aktywną postawę w procesie poszukiwania pracy,
- wsparcie w rozwiązywaniu problemów dotyczących spraw zawodowych,
- podnoszenie motywacji,
- pokonywanie barier,
- budowanie w uczestnikach i uczestniczkach poczucia własnej wartości,
- bezpośrednie spotkania z pracodawcami,
- rozmowy o pracę uczestników projektu z pracodawcami.
Każdy uczestnik/-czka skorzysta z pośrednictwa pracy w wymiarze zgodnym z potrzebami (średnio 8 godzin). Pośrednictwo pracy świadczone w miejscach dogodnych dla uczestników/czek.
Zasady świadczenia usług:
a) usługa pośrednictwa pracy rozumiana jest jako spotkanie bezpośrednie pośrednika pracy z uczestniczką/uczestnikiem projektu,
b) czas trwania 1 godz. pośrednictwa pracy wynosi 60 minut,
c) szacowana liczba godzin pośrednictwa pracy wynosi: max. 152 godziny (średnio 8 godzin/osobę);
d) pośrednik pracy po wykonaniu usługi zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu formularz pośrednictwa (otrzymany od Zamawiającego lub własny zaakceptowany przez Zamawiającego) oraz inne dokumenty wynikające z charakteru świadczonej usługi,
f) pośrednik pracy będzie zobowiązany do informowania uczestników/uczestniczki o współfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
g) pośrednikowi pracy nie przysługuje zwrot kosztów dojazdu, noclegu ani żadnych innych kosztów dodatkowych związanych z wykonaniem usługi,
h) monitorowanie rynku pracy na terenie powiatu piskiego,
i) prowadzenie współpracy z podmiotami zatrudniającymi pracowników i przedstawianiem wyszukanych ofert uczestniczkom i uczestnikom projektu,
j) przyjmowanie zgłoszeń od uczestników i uczestniczek projektu chcących znaleźć miejsce pracy, zawierające ich kwalifikacje, zainteresowania i rodzaj poszukiwanej pracy,
k) przeszukiwanie dostępnych źródeł celem znalezienia oferty odpowiadającej wymaganiom uczestników i uczestniczek projektu, zgodnie z ich uzyskanymi w ramach projektu kompetencjami,
l) przyjmowanie zgłoszeń od podmiotów poszukujących pracowników sezonowych lub stałych i przedstawianie je uczestniczkom i uczestnikom projektu,
m) kontaktowanie się z obydwoma zainteresowanymi stronami osobiście tj. Uczestnikami i uczestniczkami a przedsiębiorcami i instytucjami osobiście oraz za pośrednictwem telefonu i mailowo i innych komunikatorów.
 

IV. Termin realizacji usług
Usługi dla 19 osób tj. 152 godziny pośrednictwa pracy zostaną wykonane w terminie od 04.03.2019 r. do 31.07.2019 roku. Dokładny termin świadczenia usług pośrednictwa pracy musi być dostosowany do potrzeb i możliwości osób z nich korzystających oraz zgodny z  harmonogramem realizacji projektu.
 

V. Miejsce wykonywania usługi
Usługa pośrednictwa pracy realizowana będzie m.in. w wynajętych lub użyczonych nieodpłatnie salach na terenie powiatu piskiego – na terenie gmin Biała Piska, Orzysz, Pisz, Ruciane-Nida (poza gminami z MOF Olsztyn) oraz w miejscach dogodnych dla uczestników/czek, w godzinach i terminach uzgodnionych uprzednio z Uczestnikiem/czką projektu (np. mogą to być miejsca zamieszkania uczestników/czek, sale użyczone, jak też biuro projektu w Piszu lub biuro Stowarzyszenia Kobieta na PLUS w Rucianem-Nidzie).
 

VI. Wymagania stawiane wykonawcom
O udzielenie zamówienia będą mogli ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
1) Wykształcenie wyższe – wykazane w załączniku nr 3 potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopią dyplomu lub certyfikatu,
2) Doświadczenie pośrednika pracy w przeprowadzeniu minimum 350 godzin z zakresu pośrednictwa w ciągu 2 lat. Zamawiający przez to rozumie – indywidualne pośrednictwo pracy przeprowadzone w okresie od lutego 2017 do stycznia 2019 r. potwierdzone protokołem odebrania usługi lub referencjami – weryfikacja na podstawie formularza - załącznika nr 3 do oferty ( wraz z kserokopiami protokołów odbioru lub referencji potwierdzonych za zgodność z oryginałem).
3) bardzo dobra znajomość specyfiki rynku pracy w powiecie piskim,
4) posiadane cechy personalne, pozwalające na efektywne realizowanie powierzonych obowiązków,
5) umiejętność łączenia interesów pracodawców i osób poszukujących zatrudnienia (uczestników i uczestniczek projektu)
6) wykazywanie się dużą kreatywnością, łatwością w nawiązywaniu kontaktów i przedsiębiorczością,
7) znajomość obsługi komputera i portali związanych z ofertami pracy.
 

VII. Składanie ofert
1. Termin składania ofert upływa 28.02.2019 roku (czwartek) do godziny 15.00 z zaznaczeniem na kopercie „Pośrednik pracy”
2. Miejscem składania ofert jest Biuro Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13,
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Dopuszczalna forma składania ofert: e-mail: otwierajmysienaprace@gmail.com lub przesyłka kurierska, pocztowa skierowana na adres Biura Projektu „Otwierajmy się na pracę": 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13, lub osobiście pod wskazany wyżej adres.
 

VIII. Sposób i kryteria wyboru ofert.
1. Oferta ze strony Wykonawcy musi spełniać wszelkie wymogi stawiane w zapytaniu ofertowym i złożona powinna być na wzorze oferty dołączonym do niniejszego zapytania.
2. Oferta powinna zawierać cenę za 1 godzinę pośrednictwa pracy wyrażoną w PLN w kwocie brutto, tzn. powinna zawierać podatek dochodowy i składki ubezpieczeniowe (w tym składki pracodawcy).
3. Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród ważnych ofert złożonych w postępowaniu.
4. Kryterium decydującym o wyborze danej oferty jest: – max. 70 pkt. osoby bezpośrednio prowadzącej pośrednictwo pracy ( trenera) (30%) – max. 30 pkt.
5. Każdej ofercie nie podlegającej odrzuceniu zostanie przyznana liczba punktów, obliczona w następujący sposób:
Punkty za kryterium „cena”:
C = Cn / Co * 70
Cn - cena oferty najkorzystniejszej/najniższej
Co – cena oferty rozpatrywanej
C = Liczba punktów uzyskanych przez oferenta w kryterium „Cena”
6. Punkty za kryterium „Doświadczenie pośrednika pracy”: ilość przepracowanych godzin w ostatnich 2 latach (luty 2017 – styczeń 2019) świadczenia usług pośrednictwa pracy osoby wskazanej w ofercie, max. 30 pkt.  Ocena doświadczenia weryfikowana na podstawie nadesłanego CV wraz z wykazem liczby godzin usług z zakresu pośrednictwa pracy załącznik nr 3, wykonanych osobiście przez pośrednika pracy, potwierdzone protokołem odbioru usługi lub referencjami.
a) Wykonawca, który wykaże doświadczenie pośrednika pracy (poparte protokołem odbioru lub referencjami) w ilości minimum 350 godzin otrzyma 0 punktów w tym kryterium.
b) Wykonawca wykaże doświadczenie pośrednika pracy (poparte protokołem odbioru lub referencjami) w ilości od 351 do 500 godzin otrzyma 10 pkt. w tym kryterium.
c) Wykonawca, który wykaże doświadczenie pośrednika pracy (poparte protokołem odbioru lub referencjami) w ilości od 500 do 1000 godzin otrzyma 20 punktów.
d) Wykonawca, który wykaże doświadczenie pośrednika pracy (poparte protokołem odbioru lub referencjami) w ilości powyżej 1001 godzin i więcej otrzyma 30 punktów.
D = Do * 10/20/30 / Dn
Do – liczba godzin oferty rozpatrywanej
Dn – liczba godzin oferty najkorzystniejszej
D = Liczba punktów uzyskanych przez ofertę w kryterium „Doświadczenie pośrednika pracy”.
Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zdobędzie największą liczbę punktów (maksymalnie 100 punktów).
1. W przypadku złożenia najkorzystniejszych ofert z jednakową ceną Zamawiający zastrzega
sobie prawo do wyboru Wykonawcy o wyższych kwalifikacjach oraz z większym
doświadczeniem zawodowym.
2. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert – maksymalnie 5 dni od zakończenia przyjmowania ofert.
 

IX. Wymagane dokumenty
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych (Załącznik numer 2),
3. Życiorys i doświadczenie zawodowe osoby świadczącej usługi pośrednika potwierdzone protokołem odbioru lub referencjami, dyplomy. (Załącznik numer 3),
 

X. Pozostałe postanowienia
1. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
2. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną poinformowani o dokonanym wyborze drogą elektroniczną. Informacje o dokonanym wyborze zostaną również umieszczone w Bazie Konkurencyjności na stronie internetowej Zamawiającego.
3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjowania ceny z Wykonawcą, który złożył ważną najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy cena tej oferty przekracza budżet projektu, którym dysponuje Zamawiający. W przypadku gdy w/w negocjacje nie przyniosą efektu, Zamawiający unieważni postępowanie.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminu realizacji w przypadkach uzasadnionych.
5. W przypadku gdy wybrany Wykonawca uchyli się od podpisania umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru kolejnej ze złożonych ofert zgodnie z listą rankingową.
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany w zawartej umowie w zakresie:
a) zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy ze względów organizacyjnych
b) Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień umowy także w przypadkach, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, bądź konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie.
c) zwiększenia lub zmniejszenia zakresu usługi podanej w opisie przedmiotu zamówienia. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zażądania dodatkowych dokumentów potwierdzających doświadczenie i rzetelność zrealizowanych usług.
Załączniki:
1. Formularz ofertowy (Załącznik numer 1),
2. Oświadczenie (Załącznik numer 2),
3. Życiorys i doświadczenie zawodowe pośrednika pracy potwierdzone protokołem odbioru lub referencjami (Załącznik numer 3).
4. Projekt umowy (Załącznik nr 4)