1 Październik 2021 18:15
Zaproszenie do składania ofert 01/APP/10/2021 warsztaty asertywności i samoobrony WenDo.

W związku z realizacją projektu  "Aktywnie po pracę" realizowany przez - Stowarzyszenie Kobieta na PLUS - ogłasza zapotrzebowanie na podanie ceny za 1 godzinę brutto, dotyczące przeprowadzenia warsztatów asertywności i samoobrony WenDo  (wyszczególnienie w załączniku-w formularzu ofertowym numer wniosku RPWM.11.01.01-28-00117/19, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Uzupełnioną i podpisaną ofertę rozeznania należy dostarczyć osobiście albo przesłać pocztą na adres: Biuro Projektu, 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13 lub uzupełniony i podpisany skan oferty wysłać na adres e-mail: aktywniepoprace@gmail.com  w terminie do 08.10.2021 r. do godziny 15.00

Dotyczy projektu