4 luty 2021 19:45
Zaproszenie do udziału w projekcie "Aktywnie po pracę"

Zapraszamy do  udziału w projekcie „Aktywnie po pracę”

ZGŁOSZENIA:
II tura:  marzec 2021 r. kwiecień 2021 r.

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępny:
- na www.kobietanaplus.pl/app
- w biurze Projektu: 12-200 Pisz, ul. Gizewiusza 13
- w biurze Projektu 12-100 Szczytno, ul. M. C. Skłodowskiej 11a
- dostarczenie formularza do Biura Projektu.

Do udziału zapraszamy -  osoby bierne zawodowo, poszukujace zatrudnienia lub bezrobotne  w tym:
- kobiety w wieku 18-60 lat,
- mężczyzn 18 - 64 lata  
- osoby z niepełnosprawnościami.

Rekrutacja do Projektu jest otwarta i powszechna, obejmie swym działaniem powiat  piski i powiat szczycieński.

Oferujemy zdobycie nowego zadwodu dla mężczyzn i kobiet. 
Każda kobieta i  każdy mężczyzna może zdobyć zawód zgodnie z własnym wyborem, zainteresowaniami, predyspozycjam - zgodny z potrzebami lokalnego rynku pracy.

Po przeanalizowaniu dokumentów rekrutacyjnych, osoby spełniające kryteria udziału w projekcie zostaną poinformowane mailowo lub telefonicznie o zakwalifikowaniu do projektu.

Uzupełnienie dokumentów projektowych:
- deklaracji uczestnictwa,
- oświadczenia o niepełnosprawności,
- oświadczenia otrzymania wsparcia tożsamego,
- zgody na przetwarzanie danych osobowych,
- zgody na wykorzystanie wizerunku,
- innych niezbędnych dokumentów,
- dostarczenie niezbędnych zaświadczeń.

Zapraszamy to może być Twoja nalepsza decyzja, szansa na pozytywne zmiany!

Prosimy o apoznanie się  z Regulaminem uczestnictwa w projekcie i Regulaminem wypłat stypendiów szkoleniowych i stażowych.

Projekt „Aktywnie po pracę” jest realizowany w przez Stowarzyszenie Kobieta na PLUS  współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2014-2020

Dotyczy projektu